Nettverkssamling på Lillehammer 7. og 8. juni 2018

Det norske TPS-nettverkets formål er «å sette fokus på tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring, både i yrkesfeltet og i helse- og sosialfaglig universitets- og høgskoleutdanning, og å arbeide for å styrke tverrprofesjonelt samarbeid sammen med og til beste for brukere av tjenestetilbudene».

 

Styret i TPS-nettverket har representanter fra mange norske utdanningsinstitusjoner, og representanter fra institusjonene deltar i regelmessige samlinger. Den neste TPS-nettverkssamling blir arrangert av Høgskolen i Innlandet, campus Lillehammer sammen med TPS-nettverkets styre.

 

 

      

 

Velkommen til nettverkssamling 2018, for det norske TPS-nettverket! Denne gangen retter vi søkelyset tydelig mot både helse- og sosialfag. Vi ser fram til å fokusere på TPS i utdanning, forskning og praksis med et helse og sosialfaglig blikk på utfordringer ved, og verdien av å lære om, av og med hverandre. Dette blir belyst med hovedtemaet «barn, unge og familier i sårbare situasjoner», ut fra brukerperspektivet i TPS og av innledere. Hva skal til for å få det til?

Samlingen blir en lunsj til lunsj samling i Lillehammer, med Høgskolen i Innlandet og styret i det norske TPS-nettverket som arrangør.

 

Program

Torsdag 7. juni

11:00   Registrering

11:30   Lunsj

12:30   Åpning

12:45   Nye retningslinjer, RETHOS, v/Nanna Hauksdottir, Universitetet i Tromsø.

13:00   Posisjonering og simulering i tverrprofesjonell samarbeidslæring for gravide, sped- og småbarn med psykososiale belastninger. Basert på Barnet i mente-prosjektet, Sykehuset Innlandet HF og forskningsprosjektet Begrunnelser for beslutninger i barnevernet, Høgskolen i Innlandet, som involverer kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjeneste og barnevernstudenter, v/forsker og psykolog Kerstin Söderström, Høgskolen i Lillehammer/Sykehuset Innlandet (HF).

14:15   Pause

14:30   Papersesjon I

Se, snakke med og støtte barn som har foreldre med rusmiddelavhengighet, v/Turid Wangensteen, PhD-stipendiat Tyrilistiftelsen /Høgskolen Innlandet.

Tverrprofesjonelt samarbeid – en sammensmelting mellom ulike forståelseshorisonter, v/Cathrine Grimsgaard, høgskolelektor /PhD kandidat, Høgskolen i Innlandet.

INTERACT– erfaringer med et felles undervisningsopplegg om barn og unge på tvers av utdanninger ved OsloMet – storbyuniversitetet, v/Kari Sjøhelle Jevne, Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet.

15:25   Kaffepause / Postersesjon

15:45   Papersesjon II

Tverrprofesjonell samarbeidslæring i sykehus, for studenter fra helseprofesjonene, v/ Bente Kvilhaugsvik, Høgskulen på Vestlandet, campus Stord.

Tverrprofesjonell læring i praksis; alignment med arbeidsplassen, v/Anders Bærheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Samarbeid om rehabilitering, v/ Therese Dwyer Løken, Anne-Grethe Gregersen og Mette Tindvik Hansen, Høgskolen i Østfold (HiØ), Avdeling for Helse og velferd.

16:40   Benstrekk

16:45   Brukerens perspektiv i tverrprofesjonelt samarbeid, v/Gro Karin Levorsen.

17:30   Slutt dag 1

Transport til hotell/vandring til byen langs Pilgrimsleden/Gamleveien

19:30   Middag

 

Fredag 8. juni

09:00:  Helsesøsters oppfatning av det tverrprofesjonelle samarbeidet i ungdomsskolen, v/stipendiat og intensiv sykepleier Marie Dalen Granerud, Høgskolen i Innlandet og Karlstads Universitet.

09.45   Papersesjon III

Samarbeid og læring på tvers – Refleksjoner over et tverrprofesjonelt utviklingsarbeid i  samarbeidslæring mellom for studenter i Barnevern, Sosialt arbeid og Vernepleie –utdanningene ved Høgskolen i Innlandet, v/Anne Grethe Svendsen og Åse Thygesen Sande, Foreldrenettverket. Liv R Roland og Marit Godeseth, Høgskolen i Innlandet.

Går det an å gi 1100 studenter tverrfaglig praksis to ganger per år? v/ Aslak Steinsbekk, Inst. Samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

10:25   Kaffepause

10:40   Papersesjon IV

Interprofessional Learning through Virtual Meetings/ Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved hjelp av virtuelle møter, v/Siri Brynhildsen, Høgskolen i Østfold (HiØ), Avdeling for Helse og velferd.

Nursing and biomedical laboratory science (BMLS) students’ interprofessional training in the simulation laboratory, v/Frøydis Vasset, Lindis Helberget og Synnøve Hofseth Almås, Institutt for helsevitenskap, NTNU i Ålesund.

Bruk av spørreskjemaet ved vurdering av studenters læring i TPS-læringssituasjoner, v/Nanna Hauksdottir og Anita Iversen, Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø.

11:30   Oppsummering og avslutning

11:40   Benstrekk

11:45   Årsmøte – alle er invitert!

12:45   Lunsj og vel hjem!

 

Program og abstracts:

https://www.dropbox.com/s/0x17nj9tgxr8z0z/TPS%20Program%20og%20abstracts.pdf?dl=0

Meld deg på her:

Påmelding og praktisk informasjon nettverkssamling Lillehammer 2018

 

 

 

%d bloggere like this: