Årsmøtereferat 2019

Årsmøtet ble gjennomført via skype den 24. mai.

Saker:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste: Denne ble godkjent.
2. Valg av ordstyrer og referent: Bente Kvilhaugsvik ble valgt som ordstyrer og Siri Brynhildsen ble valgt som referent.
3. Godkjenning av årsberetning: Årsberetningen ble lest opp og godkjent.
4. Ansvar for neste års TPS-nettverkskonferanse: OsloMet har sagt seg villig til, og ønsker å arrangere denne konferansen i samarbeid med styret i TPS-nettverket. Ingrid Narum, prodekan utdanning, Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet, er nå deres kontaktperson i TPS nettverket. Årsmøtet diskuterte aktuelle datoer, og kom med forslag om for eksempel 4.-5. juni 2020. Bente sjekker med OsloMet om dette er et godt tidspunkt også for dem.
Idemyldring om tema for neste års TPS-nettverkskonferanse: Følgende tema ble diskutert: Nasjonale føringer/Rethos: Hvordan fremmes TPS i føringene? Hvordan implementeres TPS i nye studieplaner som nå utarbeides? Ved nye emner – kan for eksempel TPS inngå i en eventuell Ex. Phil./Ex. Fac.? Hvordan skal/kan utdanningsinstitusjonene knytte vurdering til TPS? Hva gjør vi som undervisere, og hva lærer studenten? Det var likevel enighet om at det ikke skulle være en «Rethoskonferanse». Hva vi videre diskuterte var det å gi konferansen en egenart, og at vi ønsker å ha fokus på både helse og velferd. Det kom også fram et ønske om å ha et studentperspektiv på konferansen. Studentorganisasjonene har hatt representanter i Rethosgruppene. De har flere stemmer; velferd, medisin, sykepleie m.m. Kan representant/-er fra studentene ha innlegg?
Selv om årsmøtet hadde en idemyldring i fht. tema så må OsloMet være sentral i fht. det å komme fram til et hensiktsmessig tema.
5. Innspill til aktiviteter i TPS nettverket for det kommende året:
– Styret skal fortsette å invitere utdanningsinstitusjoner til medlemsskap.
– Utvikle/videreutvikle webinar om TPS.
– Styrets medlemmer deltar i det nordiske TPS arbeidet gjennom NIPNET. Dagens ordning er at det nasjonale styret også sitter i, og har verv innenfor NIPNET styret.
– Vi vil øke synligheten av TPS nettverket, som kan gjøres f.eks. ved innlegg i Khrono, Diku; det handler om å være synlige der akademikerne er.
– En annen muligheter er å lage podkast om hva TPS nettverket jobber med.
– Styrearbeidet er frivillig arbeid, og for å bruke tiden mest mulig effektivt må vi tenke strategisk.
Andre ting som ble diskutert var:
– Det er viktig med synlighet, og å annonsere årsmøte på nettsiden. Neste års innkalling går til kontaktpersonene per mail, i tillegg til at det legges en invitasjon på nettsiden.
– Studiebarometeret: Fanger det opp dette med samhandling? Burde det ha vært lagt til noe der i forhold til TPS?
– TPS er noe mer enn prosjekter – hvordan får en til å implementere vellykkede TPS-prosjekter?
6. Det var ingen andre innmeldte saker.
7. Valg av nytt styre: Marit Godeseth var på valg: hun ble gjenvalgt.
Sissel Brenna var på valg: hun ble gjenvalgt.
Nanna Hauksdottir går ut av styret.
Anita Iversen var forespurt av valgkomiteen om å gå inn i styret, og ble valgt.
Kari Almendingen blir sittende i valgkomiteen, og Arne Breistein ble valgt som nytt medlem i valgkomiteen.
Bente Kvilhaugsvik ble valgt som leder for 2019/2020.

Fredrikstad 31. mai 2019
Siri Brynhildsen
Referent.

NIPNET webinar 8. april 2019

Opptak av webinaret “Collaboration between personnel in universities/university colleges, responsible for IPL in practice settings, and personnel in practice departments who are responsible for the students”

Høringsuttalelse fra TPS-nettverket, på aktuelle nasjonale retningslinjer for profesjonsutdanningene, er sendt

Bakgrunn

Forslag til nasjonale retningslinjer for barnevernspedagog, bioingeniør-, ergoterapi-, fysioterapi-, sosionom , radiograf- , sykepleie og vernepleierutdanningene er ute på høring med frist 1. augt 2018. Retningslinjene skal forholde seg til «Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger» som gir felles bestemmelser for praksisdelen av studiene og 11 felles læringsutbyttebeskrivelser som definerer felles kompetanseområder som helse- og velferdsfaglige profesjonskandidater skal ha ved endt studium.

Om høringen

Tverrprofesjonell samarbeidskompetanse er sentralt, og er ett av de 11 felles kompetanseområdene beskrevet i forskriften – med følgende læringsutbyttebeskrivelse (LUB): «(Kandidaten) kan samhandle både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer, og initiere slik samhandling». En høringsuttalelse fra TPS-nettverket vil primært rette seg mot i hvilken grad læringsutbyttebeskrivelsen er tatt ned og definert i de forskjellige nasjonale retningslinjene.

Høringsprosessen er omfattende, 800 instanser inviteres til høring, og høringsuttalelsene skal føres i questback-skjema for hvert enkelt utdanningsprogram. Det åpnes ikke for vanlig helhetlig skriftlig høring i tekstformat. Kommentarer må nødvendigvis legges inn i questback-skjema for hver utdanning.

Vurdering

Vurdering av hvordan TPS er tatt inn i de nasjonale retningslinjene:

 1. TPS er en felles kompetanse som alle helse- og sosialfaglige profesjonsutøvere skal ha; en kompetanse som skal utøves i samarbeid med andre involverte profesjoner og derfor bør være lik i alle retningslinjene. I det perspektivet er det overraskende hvor forskjellig TPS-kompetansen beskrives i retningslinjene for de ulike utdanningene. TPS beskrives med ulik taksonomi, på ulike måter og innen ulike deler av profesjonsutøvelsen for eksempel ledelse versus rehabilitering etc.
 2. Paradoksalt nok ser det ut til å ha vært lite samarbeid eller felles diskusjoner mellom arbeidsgruppene for de ulike utdanningene – om hvordan TPS skal forstås og omhandles i retningslinjene. Den tverrprofesjonelle samhandlingskompetansen bør være mer sammenlignbar og generisk for alle.
 3. Det er utviklet en internasjonal konsensus om hvilke kjernekompetanser som ligger i tverrprofesjonell samhandlingskompetanse: rolleforståelse, tverrprofesjonell kommunikasjon, tverrprofesjonelle verdier, koordinering og samarbeid ved beslutninger, teamarbeid og refleksivitet (Roger et.al 2017). Disse bør gjenspeiles i retningslinjene.

Forslag

På dette grunnlag vil vi foreslå følgende felles LUB-er[1] til alle retningslinjene:

Etter endt utdanning skal studentene kunne:

Kunnskap: Diskutere hvordan egen og andres kompetanse kan brukes i tverrprofesjonelt samarbeid for at pasientene kan få et optimalt helse- og velferdstjenestetilbud

Ferdighet: Anvende egen profesjonskompetanse i et likeverdig samspill med andre profesjoner, pasienter og samarbeidspartnere

Generell kompetanse: Reflektere over egen og andres rolle i tverrprofesjonelt samarbeid og begrunne sin forståelse i relevant teori.

I tillegg vil vi understreke at alle profesjonsutdanninger bør inkludere TPS i sin formålsbeskrivelse, og TPS må beskrives som en del av studentenes praksis- erfaring og læring.

Forslaget til felles LUB-er legges inn som høring i alle utdanningenes questback-skjema. Inkludert ønske om at TPS tas inn i både formål og praksisdelen av studiet.

 

[1] Forslaget bygger på det opprinnelig notatet utformet av «TPS-forumet», en uformell interessegruppe for TPS som utgår fra UiB, NTNU, UiO og UiT Norges arktiske universitet.

Innkalling til årsmøte 2018

Styret innkaller med dette til årsmøte i TPS-nettverket 2018, og er i ferd med å ferdigstille sakslisten. Dere inviteres med dette til å komme med forslag til saker under pkt. 5, som dere vil at vi skal ta opp på årsmøtet.

Saker:

 1. Godkjenning av innkalling til årsmøte 2018
 2. Valg av ordstyrer og referent for årsmøtet
 3. Styrets årsberetning
 4. Vedtekter – behov for en endring i vedtektene:

Begrunnelse: I vedtektene står det at vi skal ha nettverkssamling annet hvert år, og at årsmøtet skal avholdes på nettverkssamlingen. Vi trenger imidlertid også å ha årsmøter de årene vi ikke har nettverkssamlinger. Kontaktpersonene og styret trenger også å treffes, for å få gode felles prosesser om TPS i Norge. Vi vil at årsmøtet skal diskutere hvordan dette best kan  gjøres.

a) En mulighet er å ha det norske årsmøtet i forbindelse med den nordiske TPS-konferansen, NIPNET, som avholdes annet hvert år, motsatt år av TPS-nettverkssamlingen.

b) Vi kan ha en samling for kontaktpersonene for TPS-nettverket i Norge, f.eks. på Gardermoen, det året vi ikke har nettverkssamling.

c) Vi kan møtes i videokonferanse annet hvert år.

d) Andre mulige forslag kan diskuteres.

5. Evt. saker som har kommet inn fra kontaktpersonene i medlemsorganisasjonene

6. Valg, ved valgkomiteen for årsmøtet 2018, som er Anita Iversen (UiT) og Anders
Bærheim (UiB).

Årsmøtet blir holdt på Lillehammer, i forbindelse med TPS-nettverkssamlingen 2018: https://tpsnettet.wordpress.com/arrangementer/nettverkssamling-pa-lillehammer-7-og-8-juni-2018

Vel møtt!

På vegne av styret, vennleg helsing

Bente Kvilhaugsvik

 

 

Scott Reeves

Vi har mottatt, og videreformidler den triste beskjeden om at Scott Reeves døde plutselig og uventet i slutten av forrige uke, bare 51 år gammel. Scott var en viktig forkjemper for tverrprofesjonell samarbeidslæring, forsket på TPS og var en god kollega og venn i det tverrprofesjonelle miljøet internasjonalt. Våre tanker og kondolanser går nå til hans pårørende.

CAIPE skriver: https://www.caipe.org/news/professor-scott-reeves

 

 

Webinar 26. april 2018 – om TPS i praksis

Den 26. april klokken 16-17 arrangerer NIPNET et nytt webinar, med tre eksempler på TPS i praksis. Det ene eksemplet er om TVEPS, og er ved medisin professor Anders Bærheim ved UiB. Tiina Tervaskanto-Mäentausta og Michael Haurum Marcussen er innledere fra Finland og Sverige.

Se mer informasjon om webinaret, og meld deg på her: https://nipnet.org/2018/03/26/invitation-to-nipnet-webinar-april-26-with-tiina-tervaskanto-maentausta-anders-baerheim-and-michael-haurum-marcussen/

 

Ny TPS utdanning i Norge – ved UiT

IPEbannerCanvasv5-1

I dag starter et nytt utdanningstilbud i TPS i Norge. UiT Norges arktiske universitet tilbyr et nettbasert masteremne i TPS   «Interprofessional education and collaborative practice IPECP» Emnet er utviklet i samarbeid med Linkøping universitet og gjennomføres på engelsk. Linkøping tilbyr dette som et PhD-kurs på 5 studiepoeng, mens UiT kjører det som et masteremne på 10 studiepoeng.  Det er utviklet felles læringsressurs på nett, og studentgruppene jobber delvis sammen, men har noe ulike læringsmål og ulike leveringskrav. På UiT er det 4 moduler: «Global incentives for IPECP», Knowledge base», “Therorizing IPECP” og «Curriculum design». Linkøping har kun de tre første. I Tromsø kjører vi dette første året som en pilot og har åpnet det for 7 studenter fra våre samarbeidspartnere i praksis.

Styre i det norske TPS-nettverket 2017/2018

Dette styret ble valgt på årsmøtet, som var på Solstrand utenfor Bergen den 8. juni 2017:

Bente Kvilhaugsvik, Høgskulen på Vestlandet, campus Stord, leder og webansvarlig, bente.kvilhaugsvik@hvl.no

Nanna Hauksdottir, Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske universitet, medlem av NIPNET’s executive group

Sissel Brenna, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen

Siri Brynhildsen, Høgskolen i Østfold

Marit Godeseth, Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer

Årsmøte i det norske TPS-nettverket 2017

Sakliste:

1.17: Godkjenning av innkalling

2.17: Godkjenning av saklisten

3.17: Valg av ordstyrer

4.17: Valg av referent

5.17: Styrets beretning

6.17: Revidering av vedtektene

 7.17: Valg av 3 medlemmer i styret og 2 medlemmer til valgkomite.

Disse utgjør dagens styre:

Nanna Hauksdottir: Leder. Valgt i 2016 for 1 år.

Sissel J. Brenna: Valgt i nov 2013, gjenvalgt juni 2015, gjenvalgt i 2016 for 1 år.

Synnøve Hofseth Almås: Valgt i nov 2013, gjenvalgt juni 2015, gjenvalgt i 2016 for 1 år. Stiller ikke til gjenvalg.

Siri Ellen Adelaide Brynhildsen (sekretær for styret): Valgt i 2016 for 2 år

Bente Kvilhaugsvik (webansvarlig): Valgt i 2016 for 2 år

NB: Styret ønsker forslag til nye styremedlemmer. Forslag på kandidater og aktuell funksjon kan sendes til sissel.johansson.brenna@hvl.no. Foreslåtte kandidater må være forespurt.

8.17: Bestemme tid og sted for nettverkskonferansen 2018.

 Styret ønsker forslag til vertsinstitusjon for neste samling.

 

Forslag til vedtekter for TPS-nettverket Årsmøtesak 2017

Vedtekter for Norsk nettverk for tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring (TPS-nett). Vedtatt i konstituerende møte 1. november 2013. Revidert på årsmøte 7.juni 2016

 1. Navn

Norsk nettverk for tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring (TPS-nett) er en sammenslutning av helse- og sosialfaglige miljøer ved norske universitet og høgskoler og deres praksisfelt. Den engelske benevnelsen er Norwegian Network for Interprofessional Education and Collaborative Practice (NIPEC).

 1. Formål

Formålet med TPS-nett er å sette fokus på tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring, både i yrkesfeltet og i helse- og sosialfaglig universitets- og høgskoleutdanning, og å arbeide for å styrke tverrprofesjonelt samarbeid sammen med og til beste for brukere av tjenestetilbudene.

 1. Virksomhet

Nettverkets formål fremmes gjennom å

 1. bidra til kontakt, informasjon, erfaringsutveksling og samarbeid mellom personer og miljøer som arbeider med tverrprofesjonelt samarbeid
 2. organisere nasjonale og medvirke i nordiske og internasjonale møter og konferanser
 3. bidra til utforming av nasjonal strategi for utvikling av studietilbud med fokus på tverrprofesjonelt samarbeid
 4. bidra til utvikling av veilederkvalifisering og etter- og videreutdanning med fokus på tverrprofesjonelt samarbeid
 5. initiere og ivareta kontakt med internasjonale institusjoner og organisasjoner innen tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring
 6. initiere og bidra til forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot tverrprofesjonelt samarbeid
 7. bidra til å spre kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring.
 1. Medlemskap

Medlemmer er utdanningsorganisasjoner med sine ansatte og tilknyttede miljøer som engasjerer seg i tverrprofesjonell samarbeidslæring, eller ønsker å utvikle sin kompetanse i TPS. Det er ingen årlig medlemsavgift, men medlemsorganisasjoner forplikter seg til, etter tur, å ha administrativt og økonomisk ansvar for å arrangere det årlige TPS-nettverksmøte.Hver utdanningsinstitusjon skal oppnevne en kontaktperson opp mot TPS-nettverket.

Omfang av forpliktelser knyttet til dette punkt fremgår av vedlagt «Oversikt over oppgaver knyttet til organisering av TPS-nettverkssamling»

 

 1. Styringsorgan

TPS-nett ledes av en styringsgruppe på fem medlemmer inklusiv leder, valgt av et årsmøte, knyttet til et årlig TPS-nettverksmøte. Leder velges særskilt, og for ett år ad gangen. Styringsgruppen velges for to år ad gangen med mulighet for gjenvalg, og bør fortrinnsvis representere ulike utdanningsmiljøer. Styringsgruppen administrerer en vevside for nettverket, med en webansvarlig person. Årsmøtet kan gjøre endringer i vedtektene.

 1. Valgkomite

Valgkomite bestående av to medlemmer velges på årsmøte. Valgkomiteen foreslår kandidater for styringsgruppe og leder til årsmøtet.