Styre i det norske TPS-nettverket 2017/2018

Dette styret ble valgt på årsmøtet, som var på Solstrand utenfor Bergen den 8. juni 2017:

Bente Kvilhaugsvik, Høgskulen på Vestlandet, campus Stord, leder og webansvarlig, bente.kvilhaugsvik@hvl.no

Nanna Hauksdottir, Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske universitet, medlem av NIPNET’s executive group

Sissel Brenna, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen

Siri Brynhildsen, Høgskolen i Østfold

Marit Godeseth, Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer

Årsmøte i det norske TPS-nettet 2017

Sakliste:

1.17: Godkjenning av innkalling

2.17: Godkjenning av saklisten

3.17: Valg av ordstyrer

4.17: Valg av referent

5.17: Styrets beretning

6.17: Revidering av vedtektene

 7.17: Valg av 3 medlemmer i styret og 2 medlemmer til valgkomite.

Disse utgjør dagens styre:

Nanna Hauksdottir: Leder. Valgt i 2016 for 1 år.

Sissel J. Brenna: Valgt i nov 2013, gjenvalgt juni 2015, gjenvalgt i 2016 for 1 år.

Synnøve Hofseth Almås: Valgt i nov 2013, gjenvalgt juni 2015, gjenvalgt i 2016 for 1 år. Stiller ikke til gjenvalg.

Siri Ellen Adelaide Brynhildsen (sekretær for styret): Valgt i 2016 for 2 år

Bente Kvilhaugsvik (webansvarlig): Valgt i 2016 for 2 år

NB: Styret ønsker forslag til nye styremedlemmer. Forslag på kandidater og aktuell funksjon kan sendes til sissel.johansson.brenna@hvl.no. Foreslåtte kandidater må være forespurt.

8.17: Bestemme tid og sted for nettverkskonferansen 2018.

 Styret ønsker forslag til vertsinstitusjon for neste samling.

 

Forslag til vedtekter for TPS-nettet – Årsmøtesak 2017

Vedtekter for Norsk nettverk for tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring (TPS-nett). Vedtatt i konstituerende møte 1. november 2013. Revidert på årsmøte 7.juni 2016

 1. Navn

Norsk nettverk for tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring (TPS-nett) er en sammenslutning av helse- og sosialfaglige miljøer ved norske universitet og høgskoler og deres praksisfelt. Den engelske benevnelsen er Norwegian Network for Interprofessional Education and Collaborative Practice (NIPEC).

 1. Formål

Formålet med TPS-nett er å sette fokus på tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring, både i yrkesfeltet og i helse- og sosialfaglig universitets- og høgskoleutdanning, og å arbeide for å styrke tverrprofesjonelt samarbeid sammen med og til beste for brukere av tjenestetilbudene.

 1. Virksomhet

Nettverkets formål fremmes gjennom å

 1. bidra til kontakt, informasjon, erfaringsutveksling og samarbeid mellom personer og miljøer som arbeider med tverrprofesjonelt samarbeid
 2. organisere nasjonale og medvirke i nordiske og internasjonale møter og konferanser
 3. bidra til utforming av nasjonal strategi for utvikling av studietilbud med fokus på tverrprofesjonelt samarbeid
 4. bidra til utvikling av veilederkvalifisering og etter- og videreutdanning med fokus på tverrprofesjonelt samarbeid
 5. initiere og ivareta kontakt med internasjonale institusjoner og organisasjoner innen tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring
 6. initiere og bidra til forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot tverrprofesjonelt samarbeid
 7. bidra til å spre kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring.
 1. Medlemskap

Medlemmer er utdanningsorganisasjoner med sine ansatte og tilknyttede miljøer som engasjerer seg i tverrprofesjonell samarbeidslæring, eller ønsker å utvikle sin kompetanse i TPS. Det er ingen årlig medlemsavgift, men medlemsorganisasjoner forplikter seg til, etter tur, å ha administrativt og økonomisk ansvar for å arrangere det årlige TPS-nettverksmøte.Hver utdanningsinstitusjon skal oppnevne en kontaktperson opp mot TPS-nettverket.

Omfang av forpliktelser knyttet til dette punkt fremgår av vedlagt «Oversikt over oppgaver knyttet til organisering av TPS-nettverkssamling»

 

 1. Styringsorgan

TPS-nett ledes av en styringsgruppe på fem medlemmer inklusiv leder, valgt av et årsmøte, knyttet til et årlig TPS-nettverksmøte. Leder velges særskilt, og for ett år ad gangen. Styringsgruppen velges for to år ad gangen med mulighet for gjenvalg, og bør fortrinnsvis representere ulike utdanningsmiljøer. Styringsgruppen administrerer en vevside for nettverket, med en webansvarlig person. Årsmøtet kan gjøre endringer i vedtektene.

 1. Valgkomite

Valgkomite bestående av to medlemmer velges på årsmøte. Valgkomiteen foreslår kandidater for styringsgruppe og leder til årsmøtet.

 

 

 

 

Invitasjon til gjenbruk av NIPNET abstract på TPS-nettverkssamling 2017

Dette er en invitasjon til å gjenbruke abstract som er laget til NIPNET konferansen – og i tillegg presentere dem på norsk på TPS-nettverkssamlingen.

TPS-nettverkssamlingen 2017 og NIPNET 2017 er i år knyttet tett opp mot hverandre, og lokalisert på samme sted. Nettverkssamlingen er et åpent treffpunkt for alle som er interesserte i tverrprofesjonelt samarbeid og -samarbeidslæring (TPS). Nettverkssamlingen vil i år ha tre spennnede tema, som vi skal utforske sammen:

1. Facilitatorrollen i tverrprofesjonell trening

2. TPS og simulering

3. TPS som læring i praksis

Påmelding til NIPNET konferansen og TPS-nettverkssamlingen er separate. Påmeldingsfrist for NIPNET er 15. april, påmeldingsfrist for TPS-nettverkssamlingen er 1. mai 2017.

På vegne av styret for det norske TPS-nettverket

Bente Kvilhaugsvik

Norsk TPS-nettverkssamling 2017

Høgskulen på Vestlandet er, i samarbeid med det norske TPS-nettverket, vertskap for den nordiske NIPNET-konferansen og TPS-nettverkets samling 2017. Både samlingen og konferansen blir på idylliske Solstrand hotell på Os utenfor Bergen.

Dette er to separate arrangementer med hver sine påmeldinger, men som er lagt i sammenheng for å gjøre det enklere å kunne delta på begge.

Påmelding til NIPNET-konferansen, som er 8.-9. juni, finner du her: https://www.deltager.no/NIPNET2017

Informasjon om, og påmelding til det norske TPS-nettverkets samling, finner du under fanen «Nettverkssamling 7.-8. juni 2017,  og NIPNET-konferanse 8.-9. juni». https://tpsnettet.wordpress.com/nipnet-konferanse-8-9-juni-2017

 

Minneord Gerd Bjørke

gerd

Det var med stor sorg vi like før jul 2016 mottok den triste nyheten om Gerd sin uventede bortgang. Det er trist for oss som kjente henne personlig, som hadde henne som samarbeidspart, og et savn for det tverrprofesjonelle helsefaglige nettverket i Norge og internasjonalt. Gerd var både en initiativtaker, og en viktig og umistelig pådriver.

Gerd var utdannet fysioterapeut, men har i store deler av sitt liv vært opptatt av pedagogisk utviklingsarbeid. Hun var i mange år ansatt ved Pedagogisk Utviklingssenter ved Høgskolen i Oslo/Akershus, der veiledningspedagogikk og problembasert læring var noen av hennes kjepphester.

I de siste årene ble hun opptatt av tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) som egnet arbeidsform for å utdanne studenter med kompetanse for å møte fremtidens utfordringer innen helse- og sosialsektoren. Og der har hun satt viktige og uutslettelige spor.

Gerd var blant annet initiativtaker til det nasjonale TPS-nettet og har vært en hjørnesten i arbeidet med å få implementert TPS i helse- og sosialfagutdanningene. Hun hadde en finger med i spillet i utformingen av Stortingsmelding 13 (2011-2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis. Denne gir klare føringer for TPS, – primært i praksis.

Gerd deltok på den første NIPNET konferansen i 2001, i Ålesund. NIPNET er et nordisk nettverk for tverrprofesjonelt samarbeid og tverrprofesjonell utdanning. Gerd ble tidlig med i styret i dette nettverket og har senere deltatt på NIPNET konferansene. I tillegg til å være pådriver for TPS i Norden, har hun deltatt på mange internasjonale konferanser, slik som All Together Better Health.

Gerd har initiert og ledet flere TPS-prosjekt. I 2007 ble CAB-prosjektet (Collaboration Across professional Boundaries) etablert på hennes initiativ. Prosjektet var et samarbeid mellom ti høgskoler og universitet i Norge, og fikk økonomisk støtte fra Norgesuniversitet. I regi av prosjektet ble det blant annet undersøkt hvor mange utdanningsinstitusjoner som hadde implementert TPS i helse- og sosialfagutdanningene i Norge. Den gangen var det var bare 20 % som hadde implementert TPS. Gledelig er det i dag at de fleste utdanningsinstitusjonene har, eller har planer om, å gjennomføre TPS. Dette er mye takket vær Gerd sitt iherdige arbeid. I forbindelse med prosjektet ble ulike modeller for TPS utprøvd.

I et nytt prosjekt Tverrprofesjonell samhandling. Utvikling og utprøving av nettbaserte tema i velferdsutdanninger, inviterte Gerd, som da hadde sitt virke ved Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Østfold og  Høgskolen i Ålesund til samarbeid. I prosjektet ble det gjennomført videreutdanning i Tverrprofesjonell Samarbeid i regi av Høgskolen Stord/Haugesund, med Gerd som primus motor. Også dette prosjektet hadde økonomisk støtte fra Norgesuniversitet.

Når UH-nett Vest (et formelt nettverksamarbeid mellom Universitet i Bergen, Universitetet i Stavanger og høgskolene på Vestlandet) besluttet å etablere tverrprofesjonell e-læring for studenter innen helse- og sosialfag, ble Gerd leder av dette omfattende prosjektet. Med stor entusiasme planla og koordinerte hun en pilot. Gerd fortsatte sitt arbeid med tverrprofesjonalitet til like før hun døde. Arbeidsgruppen som arbeidet med henne, føler et stort tap og vil gjøre sitt beste for å fullføre prosjektet uten henne.

Styret i det norske TPS-nettet

NIPNET-konferansen 2017

Den ny-fusjonerte Høgskulen på Vestlandet, i samarbeid med det norske TPS-nettverket, inviterer til den nordiske NIPNET-konferansen den 8. – 9. juni 2017. Konferansen blir holdt på Solstrand hotell på Os, som ligger 30 km fra Bergen sentrum og 30 km fra Flesland lufthavn.

Vær oppmerksom på fristen for «early bird», som betyr lavere pris for konferansen ved registrering før 31. desember 2016.

For nærmere informasjon om konferansen, se http://www.nipnet2017.wordpress.com

Det norske TPS-nettverkets årlige seminar blir holdt 7. – 8. juni 2017, på samme sted. Informasjon og påmelding til dette kommer snart.

Vi ber om at begge arrangementene blir gjort kjent i aktuelle miljøer ved høgskoler, universitet og praksis. Så møtes vi til tre fine juni-dager, på Solstrand hotell ved Bjørnefjorden.

Ny webansvarlig for TPS-nettet

Fra høsten 2016 er det Bente Kvilhaugsvik som overtar som webansvarlig for TPS-nettet.

Kontaktinformasjon: bente.kvilhaugsvik@hsh.no, telefon 480 24 340.

Presentasjonen fra seminaret 6.-7.juni

Presentasjonene fra seminaret 6.-7.juni ligger nå nederst på siden Nasjonalt seminar 6.-7.juni 2016

mvh Hanne Røising

Referat fra årsmøte 2016

Referatet fra årsmøtet 2016 er nå lagt ut nederst på siden for Årsmøte 2016

mvh Hanne Røising