Årsmøte i TPS-nettverket 22. september kl. 9-11.30

Det blir i år et digitalt årsmøte i zoom med et faglig innhold i tillegg til ordinære årsmøtesaker.

Saker:

 1. Godkjenning av innkalling til årsmøtet
 2. Valg av ordstyrer og referent for årsmøtet
 3. Valg av 2 personer til å skrive under på årsmøteprotokollen
 4. Styrets årsberetning
 5. Styrets forslag til kommende års aktiviteter
 6. Evt. innkomne saker
 7. Valg, ved valgkomiteen

Mer detaljer kommer. Det vil bli sendt innkalling til årsmøtet til medlemsinstitusjonenes kontaktpersoner.

To høyaktuelle nye bøker

Boken Samskaping

Skrevet av Atle Ødegård, Tore Sirnes og Elisabeth Willumsen (red.)

I antologien Samskaping – Sosial innovasjon for helse og velferd har over 30 forfattere fra flere land bidratt. Du kan lese mer her: https://blogg.hivolda.no/fogtps/2020/04/29/ny-bok-samskaping/ eller her: https://www.uis.no/det-helsevitenskapelige-fakultet/sosial-innovasjon-og-samskaping-article140039-8328.html

Boken Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid

Skrevet av Anita Iversen og Nanna Hauksdottir (red.)

I boken Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid. Kjernekompetanse for fremtidens helse- og velferdstjenester belyses kompetanseområdene for tverrprofesjonell samhandling som alle studenter i helse- og sosialfagutdanningene må lære for å opptre som profesjonelle i sin yrkesutøvelse. Her finner du mer informasjon om boken: https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sykepleie/Samfunnsvit.-emner/Tverrprofesjonell-samhandling-og-teamarbeid

TPS nettverkets årsmøte – september 2020

TPS nettverkskonferansen som skulle ha vært holdt i samarbeid med OsloMet i 2020 ble jo avlyst, og vil i stedet bli holdt i 2021.

Men vi må ha et årsmøte med valg i 2020, og kommer til å kalle inn til et virtuelt årsmøte i løpet av september 2020. Mer informasjon kommer.

Film om studenters opplevelse av TPS

Universitetet i Agder har publisert en ny video som beskriver hvordan studentene opplever tverrprofesjonell undervisning og praksis ved UiA

Hev din kompetanse på TPS

Nå kan du heve din kompetanse innen tverrprofesjonell utdanning, læring og praksis!

UiT Norges arktiske universitet tilbyr et masteremne i tverrprofesjonell samhandlingskompetanse på 10 studiepoeng. Emnet passer for alle med helse- og sosialfaglig bakgrunn som jobber i helse- og velferdsyrker eller innen høyere utdanning. Emnet er 100% nettbasert, og noen webinarer holdes i samarbeid med Linkøping universitet. Eksamensspråket er nordisk eller engelsk. Det kreves bachelor for opptak. Emnet er kostnadsfritt utenom innbetaling av ordinær eksamensavgift. Søknadsfristen er 1. juni 2020.

Vi håper å møte deg som deltaker. Emnebeskrivelse for «understanding interprofessional education, learning and practice in health, welfare and social care – 10 ECTS: https://en.uit.no/education/courses/course?p_document_id=670538

Søknadslenken kommer om ikke så lenge til å bli tilgjengelig nederst i den publiserte emnebeskrivelsen.

Avlysing av den norske TPS nettverkskonferansen 2020

Kjære alle dere som har sendt inn abstrakt til den norske TPS nettverkskonferansen 2020. Tusen takk for at dere sendte inn abstrakt! På grunn av situasjonen vi alle er i, med risiko for smittespredning av koronavirus, avlyser vi konferansen i år. Vi tar sikte på at vi heller kan gjennomføre konferansen våren/tidlig sommer i 2021. Vi håper at dere kan ta vare på abstraktene, evt. videreutvikle dem, og at dere vil sende dem inn på nytt til neste år!

På vegne av styret for det norske TPS nettverket og arrangørene ved OsloMet

Bente Kvilhaugsvik

Invitasjon til innsending av abstrakt – TPS nettverkskonferansen 4.-5. juni 2020

TPS-nettverkssamlingen er i regi av OsloMet, i samarbeid med
styret i det norske TPS-nettverket, fra lunsj til lunsj, 4. – 5. juni 2020

Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) i helse-, sosialfag- og pedagogiske utdanninger. Hvordan styrke samarbeid mellom utdanninger, og mellom praksistilbydere og utdanninger – for å fremme TPS?

Oppgi ønsket presentasjonsform:

 • Poster
 • Muntlig
 • Rundebord-samtale (round table discussion)

Abstrakt skal inneholde:

 • Tittel
 • Ønsket presentasjonsform
 • Forfatter(-e) og arbeidssted
 • E-post adresse(-r)
 • Bakgrunn
 • Hensikt
 • Metode/fremgangsmåte
 • Resultat/foreløpige resultat/forventede resultat
 • Konklusjon/foreløpig konklusjon
 • Dersom abstraktet gjelder rundebord-samtale kan resultat og konklusjon erstattes med diskusjonsspørsmål
 • Maksimalt 300 ord
 • Skrifttype Times New Roman

Abstrakt sendes i e-post i word-format til bente.kvilhaugsvik@hvl.no innen 15. mars 2020. Tilbakemelding vil bli gitt innen 23/3. For å kunne presentere på konferansen kreves det at abstraktet er godkjent og at konferanseavgiften er betalt.

 

Tidlig annonsering – den nordiske TPS-konferansen i 2021

NIPNET 2021.PNG

Årsmøtereferat 2019

Årsmøtet ble gjennomført via skype den 24. mai.

Saker:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste: Denne ble godkjent.
2. Valg av ordstyrer og referent: Bente Kvilhaugsvik ble valgt som ordstyrer og Siri Brynhildsen ble valgt som referent.
3. Godkjenning av årsberetning: Årsberetningen ble lest opp og godkjent.
4. Ansvar for neste års TPS-nettverkskonferanse: OsloMet har sagt seg villig til, og ønsker å arrangere denne konferansen i samarbeid med styret i TPS-nettverket. Ingrid Narum, prodekan utdanning, Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet, er nå deres kontaktperson i TPS nettverket. Årsmøtet diskuterte aktuelle datoer, og kom med forslag om for eksempel 4.-5. juni 2020. Bente sjekker med OsloMet om dette er et godt tidspunkt også for dem.
Idemyldring om tema for neste års TPS-nettverkskonferanse: Følgende tema ble diskutert: Nasjonale føringer/Rethos: Hvordan fremmes TPS i føringene? Hvordan implementeres TPS i nye studieplaner som nå utarbeides? Ved nye emner – kan for eksempel TPS inngå i en eventuell Ex. Phil./Ex. Fac.? Hvordan skal/kan utdanningsinstitusjonene knytte vurdering til TPS? Hva gjør vi som undervisere, og hva lærer studenten? Det var likevel enighet om at det ikke skulle være en «Rethoskonferanse». Hva vi videre diskuterte var det å gi konferansen en egenart, og at vi ønsker å ha fokus på både helse og velferd. Det kom også fram et ønske om å ha et studentperspektiv på konferansen. Studentorganisasjonene har hatt representanter i Rethosgruppene. De har flere stemmer; velferd, medisin, sykepleie m.m. Kan representant/-er fra studentene ha innlegg?
Selv om årsmøtet hadde en idemyldring i fht. tema så må OsloMet være sentral i fht. det å komme fram til et hensiktsmessig tema.
5. Innspill til aktiviteter i TPS nettverket for det kommende året:
– Styret skal fortsette å invitere utdanningsinstitusjoner til medlemsskap.
– Utvikle/videreutvikle webinar om TPS.
– Styrets medlemmer deltar i det nordiske TPS arbeidet gjennom NIPNET. Dagens ordning er at det nasjonale styret også sitter i, og har verv innenfor NIPNET styret.
– Vi vil øke synligheten av TPS nettverket, som kan gjøres f.eks. ved innlegg i Khrono, Diku; det handler om å være synlige der akademikerne er.
– En annen muligheter er å lage podkast om hva TPS nettverket jobber med.
– Styrearbeidet er frivillig arbeid, og for å bruke tiden mest mulig effektivt må vi tenke strategisk.
Andre ting som ble diskutert var:
– Det er viktig med synlighet, og å annonsere årsmøte på nettsiden. Neste års innkalling går til kontaktpersonene per mail, i tillegg til at det legges en invitasjon på nettsiden.
– Studiebarometeret: Fanger det opp dette med samhandling? Burde det ha vært lagt til noe der i forhold til TPS?
– TPS er noe mer enn prosjekter – hvordan får en til å implementere vellykkede TPS-prosjekter?
6. Det var ingen andre innmeldte saker.
7. Valg av nytt styre: Marit Godeseth var på valg: hun ble gjenvalgt.
Sissel Brenna var på valg: hun ble gjenvalgt.
Nanna Hauksdottir går ut av styret.
Anita Iversen var forespurt av valgkomiteen om å gå inn i styret, og ble valgt.
Kari Almendingen blir sittende i valgkomiteen, og Arne Breistein ble valgt som nytt medlem i valgkomiteen.
Bente Kvilhaugsvik ble valgt som leder for 2019/2020.

Fredrikstad 31. mai 2019
Siri Brynhildsen
Referent.

NIPNET webinar 8. april 2019

Opptak av webinaret “Collaboration between personnel in universities/university colleges, responsible for IPL in practice settings, and personnel in practice departments who are responsible for the students”